Sho Sai Myo Kichijo Darani
[chant three times]

No mo san man da, moto nan, oha ra chi koto sha, sono nan to ji to, en, gya gya, gya ki gya ki, un nun, shifu ra shifu ra, hara shifu ra hara shifu ra, chisu sa chisu sa, chi shu ri chi shu ri, sowa ja sowa ja, sen chi gya, shiri ei so mo ko.